Samhandling er et must av aktørene i sentrum fremover

«Kan vi ikke bare ha det slik vi alltid har hatt det?» Det skjer dramatiske endringer fremover for alle former for næringsvirksomhet og også byene vil endre seg stort i innhold. Det betyr noen store utfordringer og en vilje til endringer og innstillinger.

Klikk deg inn på menyen i høyre hjørne og les artikler som legges inn fortløpende på temaområdene.

Derfor er Reell Forpliktende Samhandling mellom partene i byen helt avgjørende for å få sentrum over i en ny epoke, få til vekst og kunne være synlige overfor et kundemarked og befolkningen generelt i ditt område. Det betyr at kommunen, gårdeiere og næringen generelt må ha en positiv innstilling til nye tider for sentrum og sette sammen en felles arbeidsgruppe med mandat til å komme opp med dynamiske forslag og få de satt ut i livet. De må lage en felles plan for nærings og Byutvikling for de neste 2-5 og 10 år sammen og dertil skaffe seg gode redskaper og ekspertise for å finne beste løsninger. Et av verktøyene kan være en frivillig Bid modell, hvor partene setter opp kriteriene for hva planen skal inneholde og sammen både finansierer, lager og setter den ut i livet. Hele poenget er at planene må være utarbeidet av og forankret i alle partene i sentrum og ikke bare av kommunen eller Bypakka.

Nytt innhold i sentrum gir vekst og stor bruk av byen.

Det er svært mye som kan bli satt ut i livet for å motivere folk generelt til å bruke sentrum til det meste og slik sentrum har utviklet seg senere år er det forventninger om at det kan være arenaen for mye mere enn bare handel, selv om det er viktig i seg selv.  Byens sentrum utvikler seg til det gode bosted med leiligheter, vil også være arenaen for aktiviteter, servering, tjenester, kultur, arrangement, festligheter, gode byrom, lek sammen med barna og skal kunne konkurrere både med nettbrettet og eksterne kjøpesentra som generelt har markedsbudsjett som er «100 ganger» så stort som i sentrum. Trivsel og opplevelse er stikkord som bli mer og mere viktig for å få folk til å bruke sentrum og på den måten kunne være kunder og gjester samtidig.

3 viktige områder for samhandling.

Sentrums aktører må derfor finne sammen på tre områder, det ene er fysiske og faktiske Byfornyelse/Byutviklingsplaner/Reguleringsplaner/Gatebruksplaner hvor gårdeiere og kommunen i særlig grad må finne sammen, fordi det er de som eier grunnen og gårdene det gjelder.  Det andre er planer for året på hva skjer i byen og ha folk til å stå for og markedsføre disse. Det siste men ikke minst viktige er økonomien og resepten som brukes i en del byer er at partene tar hver sin tredel av et slikt spleiselag slik at en felles organisasjon kan driftes og at hvert enkelt arrangement eller plan må finansieres som prosjekt i forhold til en årsplan for hva en ønsker og vil gjennomføre av faktiske fornyelser, kampanjer og aktiviteter.

Bare for å vise hvordan en slik satsning kan gjøres legges her inn en link til en plan for Porsgrunn sentrum kalt Innbyplanen og utarbeidet av byens gårdeiere sammen med sentrale personer i kommunen og hvor jeg var prosjektansvarlig. Det er i stor grad gårdeiere og kommunen som har hovednøkkelen til god Byutvikling, fordi de eier store deler av byen og må se at skal byen blomstre videre må det investeres og fornyes i stor grad. Gårdeiere er helt avhengig av en attraktiv by som greier å ta opp i seg fremtiden, slik at de kan få gode leietagere og på den måten bidra til et nytt bærekraftig sentrum for bruk av folk til alt.

Her ligger rapporten for Gårdeierprosjektet som jeg var ansvarlig for og som brakte sentrum opp på en plattform den tidligere ikke hadde ved å diskutere og gi svarene på mulighetene for investeringer, nybygginger, renoveringer og sammen skape et nytt attraktivt sentrum. Når de viktigste gårdeiere og kommunen setter seg ned sammen i et eget prosjekt, får inn ekspertise til å komme opp med gode forslag og ønsker å få til noe sammen for byen, så vil det kunne gi meget gode resultater. Noe det også gjorde.

Innby Rapport forprosjekt 13.04.15.pdf