Byvekstmidler er fornuftig men mer massiv Vegutbygging og Motorvei har gått ut på dato.

Byvekstmidler er fornuftig og mer massiv Vegutbygging med Motorveier har gått ut på dato. Du løser ikke lokalbyens utfordringer ved å bygge nye massive veier gjennom byen eller rett ved byen. 

 

Store endringer i samfunnsutvikling, byutvikling og næringsutvikling.

Norge, Norden og Vesten er i en rivende omskiftning og vil om få år fremstå helt annerledes enn de er i dag. Da er det store spørsmålet om vi greier å ta inn over oss de endringene som kommer og villighet til ikke bare å akseptere de, men jobbe aktivt for å oppnå beste måloppnåelse i en ny samfunnsutvikling og ny næringsutvikling som kommer enten vi liker det eller ikke.

Parisavtalen, FNs bærekrafts mål, EUs avtale om klimagassreduksjon er bakteppe for endringene.

La meg forklare hva jeg mener og vi ser jo allerede grepene og tendensene som skjer i og med internasjonale avtaler innen EU, FN og derav også EØS. Bakteppe er Paris Avtalen, EUs avtale om klimagassreduksjon og FNs Bærekrafts mål og med det er Norge forpliktet til å etterleve og være pådriver for lovens bokstav og lovens ånd. Det er nok noen som hevder at dette er skremsler og vedtak fattet på feil grunnlag, men enigheten er så stor og massive, samt at tiltakene er allerede tatt imot og blir iverksatt fortløpende. Da kan det være like greit å forholde seg til virkelighetens verden.

Fossilt brensel og maskiner som bruker slikt vil ikke bli tillatt solgt.

Det er ikke vanskelig å si at fossilt brensel delvis vil opphøre og med det blir maskiner som benytter slikt brensel ikke tillatt solgt. EU har allerede innført en lov som sier at i 2030 skal det ikke selges nye biler som benytter fossilt brensel. Dagens Elbilpark vil også få sterke restriksjoner for bruken, fordi de heller ikke er særlig miljøvennlige i å produsere og bruke.

Industrien folk og næringslivets folk har i stor grad allerede tatt signalene og omstiller seg.

Det er flere andre tiltak som kommer i det nye Grønne skiftet og vi ser allerede at de som ser fremover av Industriforetak og næringsliv som skjønner tegninga og trendene, posisjonerer seg for endret produksjon og endret adferd på mange områder. Det grønne skiftet vil være Vekstpotensialet for samfunnet i meget stor grad fremover. Spør fremoverlente industrifolk, så får du svar at de har allerede gjennomført analyser, endringer og tiltak og forbereder et Epokeskifte og har stor tro på at det gir gevinst. Hvis da Industrien, næringslivet og private kan få noen på Tinget til å forstå at da trenger de flere mini Kjernekraft for å gjennomføre endringene, så var det bra. Det som flere sier som et ankepunkt at tiltakene fremmes politisk med tidsfrister som ikke er reelle og at et samfunn endrer seg ikke på 10 år, men trenger vesentlig mer tid for omstillingen. Når grønne politikere i EU som kun har klima som sak, får lov til å sette målsettingene blir det helt feil på omstillingene. Det ser vi også på flere land innen EUs krav om å fjerne kull og kjernekraft umiddelbart i Elproduksjonen.

Det Grønne skiftet vil tvinge seg gjennom på alle områder og ønskes velkommen.

VI ser det også allerede i en meget positiv samfunnsutvikling for folk flest på Gjenbruk, Redusert forbruk av bruk og kast, Dyrking av egen mat, Sirkulærøkonomi, Redusere klimagassutslipp, vern om Miljøet på kloden med natur flora og fauna for å nevne noe, som vil få en stor renessanse i løpet av få år. EU har vedtatt å kutte klimagassutslipp med 55% innen 2030 sammenlignet med tall fra 1990.  Det gir noen føringer som er massive og dristige. Noen sier umulige.

Et nytt samfunn og endret adferd med nye trender fordrer nye måter å tenke på.

Da blir spørsmålet om hvor lenge skal de som sitter fast i gårsdagen og dagen i dag, få lov til å sette dagsorden videre og på hvilket tidspunkt vil særlig de unge få vridd investeringer og tiltak rettet mot et nytt samfunn og endret adferd.

Trendene som nå kommer for fullt, er mer Kollektiv med buss, tog og båt og mer sykkel og gange i lokalsamfunnene. Tog til både Gods med Containere og personer som Intercity forbindelser, Båt med tiltak for renset drivstoff til transport av gods til hele verden, slik Yara gjør i dag og Buss til transport både lokalt og på lengre avstander. Sykkel og Gange blir den store trenden lokalt i byene, spesielt blant ungdommene og etter hvert vil stadig flere ikke engang kjøre opp til Sertifikat, fordi bil det har de ikke bruk for sier de allerede.

Mer Motorveier og asfalt overalt har gått ut på dato i byene og lokalmiljøene.

Så er vi kommet til en av konklusjonene mine, som ikke har vært lett å få hodet mitt til å tenke og akseptere, fordi jeg har i alle år gjentatt til det kjedsommelige at vi må bygge mer Infrastruktur og da gjerne Motorveier og mer asfalt overalt. Jeg har nå siste to år tatt de sterke signalene som er og kommer og endret meg radikalt og sier nå at vi må legge til rette for at folk kan bo i byene og gjerne uten bruk av bil til det meste. Hva skal vi da med ny RV 36 gjennom byområder, når den har gått ut på dato før den er ferdig bygget? Skal vi gjøre noe med infrastrukturen i kommunene er det dagens veier, sykkeltraseer, fortau, busstopp, Intercity med høyhastighets dobbelt spor/bygging av Knutepunkt og generell opprustning og vedlikehold som gjelder. Skal vi gjøre noe med god Byutvikling, trivsel, opplevelse, kultur og et næringsliv som fungerer bra i en felles arena til det meste er det sentrum som må prioriteres med midler og utvikling. Så Byvekstmidler skal avgjort ikke linkes sammen med bygging av store riksveier, men kan fremtre alene som en fornuftig investering for fremtiden.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.