Export Netto av strøm i 2018 tilsvarende 510 tusen Norske husstanders forbruk

Så mye strøm eksporterte og importerte Norge til og fra Sverige, Danmark, Finnland, Nederland og Russland

Sakset fra nettsiden til enerWe.no

Published

Mange har sterke meninger om utenlandskablene som kobler det norske strømnettet til våre naboland i Norden, samt til Europa. Det er delte meninger om hvorvidt dette er lurt eller ikke, og det pågår en heftig diskusjon om de nye kablene som er under utbygging og om vi bør bygge flere eller ikke.

I denne artikkelen skal vi ikke presentere argumenter for eller mot, men legge frem noen fakta som bør være av interesse for begge sider i denne energipolitiske debatten. Så håper vi at det er med på å bidra til en bedre debatt der det argumenteres med utgangspunkt i fakta.

Vi har hentet ut alle tallene fra kraftbørsen Nord Pool for hvor mye strøm Norge importerte og eksporterte over utenlandskablene for hver eneste time gjennom hele 2018 for å finne frem til noen nøkkeltall som kan si noe om hvor mye eller lite vi har importert og eksportert totalt og til og fra de forskjellige landene.

Det er ikke mulig å slå fast hvor mye strøm som totalt har gått den ene eller andre veien, men det er mulig å se på hvor stor nettoen er ned på timesbasis. Det vil si at vi kan hente frem hvor mye mer strøm det ble importert enn eksportert eller motsatt for hver time.

Eksportoverskudd på 10,2 TWh

Totalt hadde Norge et netto eksportoverskudd på 10,2 TWh i 2018.

1 TWH, er det samme som tusen GWh, en million MWh og en milliard av enheten kWh som folk flest forholder seg til når de leser hvor mye de har brukt på strømregningen. Hvis vi tar utgangspunkt i et normalt norsk forbruk på 20.000 kWh i året, så betyr det at Norge hadde et totalt netto eksportoverskudd tilsvarende strøm nok til å forsyne 510.000 norske hjem.

Hvis vi bryter det ned på hvert enkelt land så ser vi at vi har et nettoeksportoverskudd til alle land bortsett fra ett.

Vi eksporterte 2,5 TWh til Danmark, 3,7 TWh til Nederland og 4,0 TWh til Sverige. De tre landene sto til sammen for 10,2 TWh av vår netto strømeksport.

Vi hadde også et netto overskudd av strømeksport til Finnland, men det utgjorde kun 0,1 TWh.

Kun import fra Russland

Det eneste landet vi ikke hadde netto strømeksport til var Russland. Det er da heller ikke så rart, da vi kun importerer strøm derfra. Kapasiteten er også så lav at de færreste faktisk vet at vi har en egen utenlandskabel dit.

I 2018 importerte vi totalt 19,0 GWh, altså 0,019 TWh, fra vår russiske nabo i øst.

Import og eksport gjennom året

Selv om vi totalt sett hadde netto strømeksport til alle våre naboland utenom Russland, så er ikke det ensbetydende med at vi bare eksporterte strøm over utenlandskablene.

Hvis vi bryter importen og eksporten av strøm ned på månedsbasis ser vi at Norge har netto eksport av strøm i alle måneder unntatt mars og april.

På månedsbasis hadde Norge et netto eksportoverskudd av strøm i alle måneder bortsett fra mars og april.
På månedsbasis hadde Norge et netto eksportoverskudd av strøm i alle måneder bortsett fra mars og april.

Hvis vi bryter tallene ned på ukesbasis ser vi at det stemmer ganske godt overens med månedene, men ikke helt. Totalt har vi netto import av strøm i 11 av årets 52 uker, og noen av ukene er på sommeren og sent på høsten.

På ukesbasis er det 11 uker med netto strømport til og fra Norge.
På ukesbasis er det 11 uker med netto strømport til og fra Norge.

En tilsvarende graf på dagsbasis viser at eksporten og importen av strøm svinger mye fra dag til dag. I 94 av 365 dager importerte Norge mer strøm enn vi eksporterte.

Det varierer veldig fra dag til dag om Norge har netto eksport eller import av strøm, selv om det totalt sett er flest dager med eksport.
Det varierer veldig fra dag til dag om Norge har netto eksport eller import av strøm, selv om det totalt sett er flest dager med eksport.

Strømeksporten varierer fra land til land

Det kan være interessant å se hvor mye og når vi eksporterer og importerer til de forskjellige landene. Hvis vi setter de ved siden av hverandre ser vi at det er store variasjoner i både når og hvor mye det er snakk om.

Ser vi på grafen er det verdt å merke seg at det er ganske store forskjeller. Som nevnt er det lite eksport og import til og fra Finnland, mens det er snakk om store mengder til og fra Danmark og Sverige.

Når det gjelder Nederland går strømmen så og si bare en vei. Det er bare noen ytterst få dager at vi har netto import av strøm fra Nederland.

Så ser vi også at importen fra Russland knapt er synlig på grafen.

Denne grafen viser når Norge eksporterer og importerer strøm med henholdsvis alle totalt sett, Danmark, Finnland, Nederland, Russland og Sverige. Når grafen er over linjen viser den import, mens den viser eksport når den er under.
Denne grafen viser når Norge eksporterer og importerer strøm med henholdsvis alle totalt sett, Danmark, Finnland, Nederland, Russland og Sverige. Når grafen er over linjen viser den import, mens den viser eksport når den er under.

Strømimport på natten

Det er ikke bare fra dag til dag at det svinger mellom netto eksport og import av strøm. Det svinger også gjennom døgnet.

I et normalt døgn importerer Norge strøm på natten, og eksporterer på dagen. Rent konkret betyr det at fra 00:00 til 06:00 så vil vi vanligvis importere strøm fra utlandet, mens vi har netto eksport resten av døgnet.

Hvis vi bryter tallene ned på hvert enkelt land, så ser vi at det er litt forskjell fra land til land. Vi importerer strøm fra både Sverige og Danmark på natten, men fra Sverige har vi netto import allerede fra 23:00 på kvelden.

Øverst til venstre vises det når Norge importerer og eksporterer strøm totalt og for Danmark, Finnland, Nederland, Russland og Sverige. Når stolpene er over linjen viser de nettop import,mens de viser netto eksport når de er under linjen.
Øverst til venstre vises det når Norge importerer og eksporterer strøm totalt og for Danmark, Finnland, Nederland, Russland og Sverige. Når stolpene er over linjen viser de nettop import,mens de viser netto eksport når de er under linjen.