Opprop fra næringen i norske sentrum til våre folkevalgte på Byutvikling med fornuft.

Opprop fra næringen i norske sentrum til våre folkevalgte på Storting, Regjering og lokale politikere. Aktuelt til debatt etter at Koronakrisen er over.

Våre folkevalgte og gårdeiere har gjort og gjør mye bra for norske sentrum og dagens revitaliseringer er tatt imot med glede. Grønt skifte som generell samfunnsutvikling er et gode for alle. Men det å hente modellene for byutvikling fra store byer som Stockholm, Barcelona eller Hamburg blir helt feil overfor våre små og mellomstore byer i Norge. Som resultat gir det en misforstått omgjøring av sentrum på noen felter, vedtak som dessverre utarmer sentrum, hiver «Ungen ut med badevannet» og en satsning på «ideelle utviklinger» som gir fine sentrum men uten særlig med næringsvirksomhet. Næringslivet kan ikke leve der med overskudd og må legge ned eller flytte sin virksomhet til sentra utenfor byene fordi kunder og gjester har liten tid og velger sted med minst plunder og heft fra sentrums konkurrerende private eksterne områder.  Våre folkevalgte sier i dag ja takk til nesten all form for næringsetablering hvor som helst i kommunen, forstår ikke forskjellbehandlingene overfor lokale butikker i Norge med netthandelen og svenskehandelen på skatter og avgifter og oppfatter ikke eller vil ikke forstå at det er sentrums næringsliv og arbeidsplasser som ensidig rammes sterkt i negativ retning. Hvis det er koselige sentrum for å rusle rundt og kikke på vannspeilet og ta seg litt å drikke, eller leke med barna i parken som er eneste målsetting, vil det lykkes med dagens grep for Byutvikling.

Samhandling mellom offentlig og privat sektor.

Vi som driver og jobber i alle norske sentrum innen handel, servering, tjenester, service, utleie og reiseliv vil nå markerer sterkt overfor våre folkevalgte at sentrumsutviklingen må prioriteres på en helt annen måte enn dagens utgave. Samhandlingen mellom offentlig og privat sektor må organiseres på en ny måte, hvor sentrums næringens syn og forslag inngår formelt i selve planleggingene. Dagens høringsinnspill er nesten helt uten verdi, fordi de motstrides umiddelbart på et grunnlag som må defineres som ren ideologi uten realisme eller tempo. Sett sammen utvalg fra offentlig og privat sektor som gir føringer på grepene som skal gjøres i forhold til foreliggende planer.

Sentrums gode utvikling er helt avgjørende for et distrikts identitet og attraksjon.

Under normale omstendigheter uten Korona trussel er sentrum selve identiteten til et distrikt og kommune og har mange funksjoner som er helt avgjørende for videre god samfunnsutvikling. I tillegg til å være for kunder og gjester er sentrum stedet for kultur, opplevelse, arrangement og samlinger som er helt avgjørende for folk og livet i sentrum. Sentrum har i mange byer svært lang tradisjon over flere hundre år som stedet hvor folk treffes og hvor det sosiale livet leves i byrommene. Dette må prioriteres fremover i stor grad, men det er kunder og gjester som avgjør om et sentrum er attraktivt eller ikke og gir det gode livet i sentrum tilbake.

Byspredning må opphøre umiddelbart.

Det praktiseres fortsatt i stor stil Byspredning av våre folkevalgte, hvor store senter etableringer godkjennes eller dispenseres fra reguleringsplanene og kommer opp godt utenfor sentrum og som i stor grad trekker masse folk ut av sentrum og tapper det for muligheter til å kunne drive på detaljnivå med kunder og gjester i sentrum med lønnsomhet.  Det gir et sentrum som forfaller, lokalene blir stående tomme og næringsenheter som må legge ned sin drift der. Stopp Byspredningen og sats på sentrum for næringsvirksomhet og nye leiligheter for alle aldre.

Multinasjonale nettselskaper skal betale samme toll, skatt og avgifter som lokale foretak.

Samtidig ser vi at det gis fordeler overfor multinasjonal netthandel som hopper over skatter, avgifter og toll som norske foretak må betale på samme type av varer. Lik type av avgifter med samme grunnlag må innføres overfor Nettselskaper fra utland som selger sine varer i Norge. Vi ser også at våre naboland selger enormt med lokkevarer til lavere pris på grunn av skattenivået i Norge og gir under normale forhold en stor handelslekkasje til disse land. Harmonisering og tilpassing til virkeligheten med like avgifter i Norge på disse lokkevarene må innføres omgående.

Det tar minst 15 år å få folk i noen særlig grad til å bruke sentrum med buss, sykkel og gående i norske sentrum. Mange har ikke den muligheten pga alder, handicap eller fordi kollektivtrafikken ikke er tilstede eller ikke er aktuell.

Mange sentrum blir nå fornyet på gater, veier, plasser, byrom og parker og det er veldig bra. Samtidig legges det planer og vedtas av våre folkevalgte planer som er laget med et grunnlag av å innføre sykkelbyen, buss og gåbyen som kan høres ideelt ut, men gir noen store utfordringer når folk i stor grad bor godt utenfor sentrum og det samtidig tas vekk tilgjengelighet og parkering for privatbilene som representerer i mange mindre og mellomstore sentrum stort sett nesten hele dagens kundegrunnlag.   Når det da er full frihet for kunder og gjester å benytte sin egen privatbil til eksterne sentra med gratis og god parkering, vil slike ideelle planer for sentrum først kanskje kunne fungere etter sine intensjoner når det bor nok antall folk i sentrum og det tar minst 15 år for å få på plass. I mellomperioden må det gjøres noen fornuftige kompromisser hvor det settes en rekkefølgeplan for tiltak og metode for hvordan både utvikle og samtidig beholde attraksjonene for sentrum. De kantparkeringsplassene som er tatt vekk for å plassere benker oppfattes som provokasjon og ødeleggende i stor grad, brukes nesten ikke og må tilbakestilles umiddelbart til parkering. Vedta som nye parkeringsvedtekter i Norge og Innfør en felles ordning som må kunne skiltes med for kunder og gjester, at all parkering i sentrum både private og offentlige plasser får 3 timer fritt/gratis mot å trekke lapp fra automat og deretter betalt parkering. Store sentra praktiserer det nå. Konkurranse er sundt og sentrum tar gjerne opp konkurransen med hvem som helst, men sentrums næringene må ha like gode eller bedre grunnlagsbetingelser enn sine konkurrenter på eksterne områder, sett med øynene til kunder og gjester. Alt annet er Byavvikling og ikke Byutvikling.

Lars Iver.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Porsgrunn 16.01.2021

Klikk på liker og eller kommenter og svært gjerne Del gjerne videre til dine for å nå ut til hele Norge.. Målsettingen er å kunne sende til Politiske ledere, Nærings og Kommunalminister, samt Virke, NHO og diverse presseorganer en samlet beskjed fra næringene i sentrum og de som jobber der om at sentrum må nå prioriteres på riktig måte fremover, slik at opprinnelsen til dagens sentrum som Kjøpstader kan videreføres på en god måte.