Trendene for byutvikling og næringsutvikling gir store endringer fremover som kan være nye muligheter.

Jeg har nå over flere år forsøkt å forstå og forklare trendene for byutvikling og næringsutvikling og da spesielt i forhold til Sentrumsutvikling. Innspill fra Hovedorganisasjonen Virke som jeg er medlem av, på temaet har vært medvirkende til å forstå utfordringene. Samtidig med stor kontakt til mange norske byer på hvordan de oppfatter situasjonen og hvilke løsninger de ser for seg fremover. Og også komme opp med noen forslag til hvordan stille oss i forhold til endringene. For store endringer kommer folkens.
Vi er i starten av et stort epokeskifte på hvordan kunder, gjester, bybrukere, innbyggere, tilreisende, og folk generelt tenker og agerer på flere områder. Det er ingen tvil om at bruk av sykkel, kollektivtrafikk, gange, mindre forbruk, miljøengasjement, gjenbruk, grønne verdier og digitalisering vil ha stor fremgang. Det grønne skiftet vil medføre andre betingelser og nye utfordringer til næringsdrift og når du legger på at bruken av Netthandel vil skyte fart og overta deler av dagens handel, så ser de fleste at her må det til endringer som monner for å kunne drive videre.
Men jeg har også sagt at dagens konsulenter som kommunene benytter og våre folkevalgte som tror at et nytt epokeskifte står klart «neste onsdag kl 15.00» oppfatter ikke at her må det fornuftige overgangsordninger til neste 10 til 15 år «hvis ikke så «helles ungen ut med badevannet». Det som skjer i dag er at kommunene får mye byutviklingsmidler fra staten og betingelsene er klare for å legge til rette for sykkel og gange og bort med bilene.
Men så lenge det finnes store private sentra og varehus på eksterne områder med fri og gratis parkering i minst 4 timer er det den faktoren som er veiledende for mange kunder inntil videre.  Den faktoren betyr at sentrum dessverre kan velges bort av mange kunder og gjester ut i fra lettvinthet og praktiske forhold for travle kunder. Konkurransevridning kalles det og må gjøres noe med. Flere parkeringshus er svaret, slik at byrom kan frigjøres og de mange som i mange år enda bruker sin egen bil til handlereisene får et godt tilbud.
Våre folkevalgte bør ta seg en studietur til noen mindre byer i Danmark og se på hvordan de forholder seg til dagens virkelighet og tilpasser med rekkefølgeplaner og utvikling slik at det ikke går ut over næringslivet og livet i byene.
Danskene er ganske så vennlige og pragmatiske på byutvikling og sier at en utvikling skal måles opp mot nytteverdiene for de som bor og driver der og at det er kundene og gjestene som avgjør videre byutvikling. I tillegg jobber de med å få inn fleste mulig av innbyggere til å bo i selv sentrum eller gangavstand med sentrum som et av de viktigste grepene på byutvikling.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.
Porsgrunn 27.05.2021