Hopp til innhold

Europower.no skriver at prisene på strøm kan bli 6 kroner pr. kwt.

Ja det er som forventet fra en regjering og et flertall av folkevalgte på tinget som ikke tør eller vil gjøre noe med et dysfunksjonelt kraftregime, lammet av EUs idiot vedtak på Energiewende og derav en strømpris helt ute av kontroll og styring. Mulig utviklingen videre blir jo kroken på døra når ingen tar ansvar i eget land og i egen norsk eid kraftproduksjon med et nett som også i stor grad er heleid av staten og setter noen krav og forlanger styring på utviklingen, både overfor industrien, næringslivet og private husstander.
Kravet er rett og slett et samlet pristak på strøm til alle med adresse i Norge både private og næring på max 50 øre kwt inklusive nettlevering og avgifter. Statnett kan fakturere samlet til alle i Norge. Hvis dette ikke er mulig å få til omgående, så må Stortinget si Nei til EUs fjerde energipakke og/eller ta Norge ut av EØS og ACER straks. Ferdig snakka.
Kablene til EU kan benyttes til lik mengde utveksling, men det skal ikke eksporteres strøm ut når vannmagasinene i NO2 går under Medianverdi. Storindustrien vil da få levert som før til spesialpriser de selv forhandler frem og strøm vil da blir definert som samfunnskritisk leveranse til alle til selvkost, slik det har vært her i Norge i over 100 år og ikke som en hvilken som helst vare hvor prisene settes på en internasjonal kraftbørs og siste bud blir prisen. Vi vil ha overskudd av kraft enda av regulerbar vannkraft i Norge neste 5 til 8 år og hvis det legges inn ordre nå på egne små modulære kjernekraftverk kan de være på plass inne på industriområdene direkte koblet mot forbruk der i løpet av denne perioden, eller vi kan supplere noen år med gasskraftverk som vi jo er storprodusent av selv.
Industrien og større næringsbedrifter må dokumentere at det de får konsesjon på av strøm er til reell nytte for samfunnet og ikke til å lagre kattevideoer, pornofilmer og generell kommersiell digital reklame. Disse store utenlandske multikonsern på digitale lagringsplattformer er ikke industri og må eventuelt selv sørge for å fremskaffe helt den kraften de skal benytte med små Kjernekraft enheter. Noe de da sannsynligvis avstår i fra, fordi billig kraft til under 30 øre kwt, som de forlanger og får fra regulerbar vannkraft er det de forutsetter for etablering av noe som avgjort ikke er samfunnskritiske leveranser. Etterspørselen av strøm øker mye helt unødvendig og den generelle økte prisen hver enkelt får fordi noen får strøm levert til spesialpris, må da subsidieres av alle andre abonnenter.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Porsgrunn 20.04.24.
Lars Iver.

Valget er ditt eller kanskje ikke det engang. Det kan bli Hip som H-Ap hvem som taper valget.

Valget er ditt eller kanskje ikke det engang. Det kan bli Hip som H-Ap hvem som taper valget.
Kommune og fylkesvalget er forestående og er som alltid spennende hva partiene har lagt inn i sine partiprogram for sin kommune og hvordan de greier å argumentere med fornuft det de går til valg på. Kommune og Fylkesvalg er i stor grad et valg på personer som har tillit og mange slik valg er avgjort på tvers av vanlig politisk tilhørighet og partier får flere representanter valgt inn fordi de har personer som greier å være synlige og troverdige. De fleste har nå sett og forstått at valgflesk blir straks glemt når valget er over og vil nå ha reelle svar og klar tale. Hvis ikke blir de valgt bort.

Continue reading

Prognoser for været fremover for vinteren, sier nå at det ser ut til å kunne bli en mildere vinter.

Neida, det blir ikke akkurat sommeren enda, som her i Kragerø, men i løpet av få dager så snur solen og det går mot lysere tider. Dagens gledelige nyhet er at de proffe Fagfolkene i Norden på prognoser for været fremover for vinteren, sier nå at det ser ut til å kunne bli en mildere vinter enn normalt og at prognosene sier at det også kommer nedbør som normalt.

Når de også sier som prognoser at det vil blåse litt mer enn normalt i Europa, vil det kunne bety at de kan dekke inn mer av sitt behov for strøm selv og ikke trenger så mye vannkraft fra Norge. Kvartalskontraktene noteres i dag nedover og også årskontraktene er fallende. De sier at de antar det vil fortsette nedover.

The Weather is Bearish sies det og både øket levering av vann til våre magasiner og bedret hydrologisk balanse vil kunne bedre situasjonen for lavere priser fremover. Nå vil vel Regjeringen melde at de «tar æren for mildere vær» og mulig bedret vannstand i magasinene, men du som driver næring bør overveie et neitakk til det forslaget Regjeringen og strømleverandørene har lansert som er Fastpriser på strøm for 3-5-7 år , som ser ut til å være alt for høyt prissatt.

Vi forlanger derimot av Regjeringen et pristak i Norge på 50 øre kwt inklusive alt og en stopp på eksport når magasinene i NO 2 går under Medianverdien. Ha en riktig God Jul med forventning om et mer levelig nivå på strømkostnadene i det nye året.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Strøm med forvaltning i NSF Kraftfond kan gi deg et meget godt resultat på fakturaen.

Strøm med forvaltning i NSF Kraftfond kan gi deg et meget godt resultat på fakturaen med fratrekk hver måned for oppnådd pris som kommer til fratrekk på din faktura etter følgende oppsett :
Resultater for 2022 oppnådd med forvaltning.
Måned fratrekk i din spotpris
Hentet fra Fjordkrafts egen liste over forvaltnings fortjeneste hvor av 80 % går rett til kunden og 20% går til Fjordkraft til forvaltningen
Januar          -48,59 øre/kWh
Februar        -45,88 øre/kWh
Mars             -25,33 øre/kWh
April              -20,27 øre/kWh
Mai               -74,23 øre/kWh
Juni              -82,62 øre/kWh
Juli               -35,23 øre/kWh
August         -83,24 øre/kWh
September   -55,29 øre/kWh
Oktober       -10,63 øre/kWh
Klikk her og meld deg inn i eget skjema for bedrift og privat.
Strømprisene er jo helt hinsides all fornuft og ser ut til å bli enda høyere utover vinteren. Det er rett og slett skammelig av våre myndigheter å kjøre dette løpet hvor de nekter å se at strøm med vannkraft, produsert her i Norge koster et sted mellom 12 til 15 øre, og med avgifter på toppen kommer vi godt under 50 øre totalt. I særlig grad gjelder jo det de som driver næring av SMB bedrifter og ikke har fått noen refusjon på strømmen i det hele tatt. Og ikke kom med at det er laget en slags refusjon til næringslivet, fordi den ordningen er det nesten ingen som kommer inn under. Ta tilbake kontroll over vår felles vannkraft i Norge og sett en pris som er fair. Vi skal ikke ta blemmen for at EU ukritisk tar vekk store mengder med regulerbar kraft og på den måten forhøyer prisene dramatisk.
Da får vi sikre oss de beste avtalene som er mulig å få til og jeg kan igjen anbefale en tilknytning til NSF Kraftfond, med god forvaltning av proffe aktører som stort sett hver måned gir deg et fratrekk på fakturaen som monner. Over her ligger fratrekket for de 10 første månedene i år og det er ingen garanti for at det fortsetter slik, men statistikken for mange år nå er meget god til din fordel.
Lars Iver.
NSF logo transparent

Svært dårlig politisk handverk i EU og i Norge.

Til Strømleverandører, eiere av strømproduksjon, netteiere og deres styrer. Statkraft og Statnett.
Ordfører i kommunene, Fylkesordførere, Energiminister og Statsminister, Stortingets representanter.
VIKTIG MELDING.
Vedrørende redusert innbetaling fra private og næringslivet av fakturert strøm inntil videre.
VI NEKTER Å BETALE.
Vi nekter og ser oss ikke i stand til å betale fakturert antatt sum for strøm levert til vår adresse/målernummer, fordi prisen pr. kwt. er/blir satt til et nivå som betegnes som ren utplyndring. Vi har en helt annen historie med landets fortrinn og fordel og forbruksmønsteret på elkraft i Norge som er helt annerledes innen EU/UK. Hvorfor kaste vrak på landets fordeler når det ikke er nødvendig.
SVÆRT DÅRLIG POLITISK HANDVERK I EU OG I NORGE.
Vi nekter å ta konsekvensen av svært dårlig politisk handverk både innen EU og Norge, hvor mange av våre folkevalgte både i nåværende og tidligere Regjeringer/Storting ikke har forstått eller vil forstå konsekvensene av avtalegrunnlaget med EU/EØS/ACER/UK på Fri Flyt og den som byr mest i et felles marked med EU får strømmen. De spiller nå hasard med folk og næringslivets egne tiltrengte midler og selv beriker staten, fylkene og kommunene med tidenes største inntekter på hele kraftmarkedet, hvor de i stor grad har tatt seg til rette uten folkets aksept som er egentlige eiere av krafta og distribusjonen. Det er rett og slett skammelig at våre folkevalgte å glatt overse alle de forslag, innspill, klager og henvendelser som fremkommer i sakens anledning. Den handlingslammelsen som vår regjering viser, er ikke akseptabel og kan raskt få store konsekvenser i form av konkurser, nedleggelser og tap av arbeidsplasser.
STRØMPRISEN MÅ VÆRE LIK GJENNOMSNITT AV 2010-2020
Vi forlanger nå at strømprisene inntil videre til alle med norsk adresse, også næringslivet og bedrifter settes til et normalt nivå som var før 2019 og når fakturaene kommer for siste kvartal 2020 og første kvartal 23 er det svært fristende å si at det kun blir innbetalt som et pristak opp til en sum av 35 øre for strøm pr. kwt. og et beløp tilsvarende 20 øre pr. kwt. for nettleie. Inklusive alle avgifter. Vi påberoper oss da force majeure fordi situasjonen har kommet helt ut av kontroll. Jeg presiserer ikke en oppfordring til å nekte å betale hele strømregningen, men sier at det er fristende å tenke seg det når situasjonen fremover er/blir helt ute av kontroll. Regjeringen er generalforsamling i både Statkraft, Statnett og har styreflertall i svært mange produksjon og nettselskaper, slik at å instruere disse til et nytt regime inntil videre, er nå på plass omgående.
VI SKAL BETALE EN FAIR PRIS DIREKTE IKKE HA REFUSJONER.
Vi skal ikke ha «idiotordninger» med refusjoner fra Staten, men få en fair pris fra produsent/leverandør/netteier som er basert på gjennomsnittet av siste 10 års (2010 til 2020) fakturert pris for strømmen til alle med norsk adresse. Vi forlanger at det umiddelbart settes en grense som Forsyningssikkerhet for nedtapping av flerårsmagasinene, slik at når vannstand i NO2 går under Medianverdien så stoppes eksport, eller det skal være like mengder import som eksport.
DET NORSKE FOLKET EIER KRAFTA OG SKAL HA ET PRISTAK.
Forholdet er spesielt ille i et land som Norge, hvor folket selv eier krafta og som er pr, dato selvforsynt med kraft til alle og kan med det sette prisen ut ifra produksjonskostnad på strøm til ca. 12 øre kwt og definere en selvkost på under 20 pr. kwt. Når de fleste nå vet at mengden strøm vi utveksler/eksporterer via kabler på eksport betyr tilnærmet ingenting for EUs kraftbehov på strøm, er der kun fordi EUs politikere har intervenert i markedet og med dumskap ensidig tatt vekk og fortsatt tar vekk enormt store mengder med Regulerbar kraft minst 15 til 20 år for tidlig, uten å dekke inn manglende kraftbehov, annet enn vindmøller som står stille store deler av vinteren. Det gir som umiddelbar effekt en stygg harmonisering av prisnivået med EU. Krigen i Ukraina og Putins Skammelige spill ved å stoppe avtalt gass til Europa er medvirkende årsaker, med hovedårsaken er at markedet kun ser etter tilbud og etterspørsel og setter prisen deretter.
FRIKOBLING AV DET NORSKE MARKEDET OG OPPRETTER EN EGEN NO6 TIL MARKEDSPRIS ER LØSNINGEN INNTIL VIDERE.
Det sterkt beklagelig at Regjering og Storting ikke nå frikobler fra markedet strømleveranser for et innenlands bruk til nevnte pristak nivå, oppretter eventuelt en egen utveksling NO6 Utland til markedspris og i stedet øker leveransene maksimalt på gass og olje som virkelig monner og betyr en forskjell overfor mottager innen EU/UK. På lengre sikt vil det være oppbygging av ny Kjernekraft i både EU og Norge som vil løse utfordringene med nok kraft. Norge trenger mye mer kraft fremover, både ved å fornye dagens vannkraft og etablere Kjernekraft oppbygd, men også legge nye kabler og linjenett i hele landet. Start i dag.
NSF logo transparent
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.

Strømpriser tilbake til normalen, vannmagasiner som fylles opp og grep tas for forsyningssikkerhet.

 

 

NSF logo transparent

Strømpriser tilbake til tilnærmet normalen, vannmagasinene fylles opp mye, inflasjon som faller sterkt, lånerente som går litt til opp og deretter faller igjen, olje og gassprisene som faller og handelsoverskuddet med utland faller tilbake til normalen. Bare i Juli hadde Norge et Handelsoverskudd netto på over 150 milliarder kroner.

En økonomisk situasjon som endrer seg med normalisering?

Jeg risikerer å «drite meg helt ut» med slike påstander, men den økonomiske situasjonen i landet om få måneder kan være helt annerledes enn den er nå. Det er signaler i markedet som tilsier at økonomien normaliseres etter hvert og en av de viktigste indikatorene på det er 10 årsrenten i USA som faller markert, etter at de har satt opp rentene mye i år.

Det er ikke reelle priser på strøm nå, men fordi produsentene har fått pålegg om/ ikke ønsker kjøpere for å spare på vannet blir prisen 5 kroner pr kwt.

De som tror at dagens strømpriser i Syd Norge er et reelt prisnivå fremover må få input om at en salgspris netto på 4 til 5 kroner kwt på Nordpool, er kunstig høyt satt fordi da sikres det at det er veldig får kjøpere også innen EU systemet. Våre produsenter skal jo spare på vannet fremover og da må det gjøres slik, med det resultat at prisene går mye opp.

Spørsmålet er når kommer høstregnet og hvor mye vil det fylle opp i vannmagasinene? Det må innføres ordninger inntil videre med pristak.

Jeg håper på en nivå i pris på et akseptabelt nivå fremover om noen få måneder og at vann magasinene fylles opp i stor grad med høstregnet som nå kommer. Men det må settes et krav om Medianverdi på magasinene i NO2 som en fast ordning før det skjer eksport og det bør inntil videre settes et pristak til alle med norsk adresse også næring og bedrifter på 50 øre inkl. alt av avgifter, for strømmen innenriks på Nordpool. Det fylles fort opp når det først starter å regne mye og sammenhengende i flere måneder og det er ikke uvanlig at det skjer på høsten/forvinteren.

Lånerente, Inflasjon, olje og gasspriser kan gå mye ned når ting normaliseres.

Lånerente henger sammen med Inflasjonen som er for høy nå i forhold til hva Norges bank styrer etter, men selv de faktorene tror jeg vil avta etter hvert som folk finner ut at de må spare på kronene. Økonomien må kjøles noe ned også av offentlige utgifter og investeringer og planer må legges bort inntil videre. Olje og gassprisene henger mye sammen med krisestemningen innen EU på manko i lagrene før vinteren kommer og krigen i Ukraina er en av faktorene som veier tyngst.

Tør jeg å spå en avslutning av krigen i Ukraina og med det ta vekk depresjonene?

Hvis jeg tør så kan jeg jo spå en slutt på krigen snart, hvor Ukraina får hivd ut invasjonsstyrkene fra Russland og med det forsvinner depresjonene. Mine antagelser her er ikke basert på annet enn gjetninger og ingen må arrestere meg hvis det ikke slår til.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

 

 

 

Pristak på strøm på 50 øre kwt, er kravet fremover til alle med norsk adresse.

 

 

 

 

NSF logo transparent

 

Norsk Sentrumsfordel as.

NSF Kraftfond.

Porsgrunn 18.07.2022

 

Et spesialtilbud på strøm med forvaltning ligger her under. Et pristak på 50 øre er nå kravet fra hele Norge.

Her får du et tilbud om levering av strøm til alle norske sentrumsbyer og alle aktørene der både gårdeiere og næringsdrivende, samt alle de som jobber i sentrum med sine private hus og hytter. Et tilbud om strøm levert med proff Forvaltning av Statkraft Energi har vist seg å være en fordel gjennom mange år, så les mer på sidene vedlagt nederst her om nærmere info om målsettingen: Spotpris eller bedre.

Generelt i Norge er Et pristak på 50 øre for både strømdelen og nettdelen inkl. alle avgifter, helt avgjørende blir innført omgående og det lar seg gjøre når det gås noen nye runder med EU/EØS/ACER og forklarer de Forsyningssikkerhet og vannmagasiner håndtert med bærekraft. Vi kan jo også minne de på at de får enorme mengder med Gass og Olje fra oss.

Kontroll over markedet med å ta noen grep som monner inntil markedet igjen fungerer.

Det som er viktigste målsetting nå som betyr noe for prisene er å få kontroll over markedet, hvor EU/Tyskland/UK har intervenert på tilbudssiden og fjernet enorme mengder med kraft ved å ta vekk kull og kjernekraft produksjon, spesielt siste 3 år. I tillegg har de greid å gjøre avtaler med et svært upålitelig Russland på leveranser av gass, noe som nå Russland bruker for å presse EU og Tyskland i Ukraina krigen. Det betyr at den normale markedsmekanismen med likevekt mellom tilbud og etterspørsel er voldtatt og prisene eksploderer. Det smerter for de som mener at markedet tar aldri feil å komme opp med alternative forslag til styring av markedet, men nå vises det at markedet har gått helt av hengslene og inntil det er kommet likevekt mellom etterspørsel og tilbud må det gjøres noen grep monner. Vi skal her i Norge ikke ta blemmen for dårlige vedtak i Tyskland/EU.

Vi harmoniserer prisbildet med EU/Tyskland med vårt felles marked på strøm og det gir 5 til 10 ganger av normalpris her i Norge. Uhørt.

Her i Norge har vi lenket oss sammen med EU/ACER på avtaler om felles strøm marked og har sendt ut av landet strøm på kabler i det som er definert som Fri flyt av kraft og Den som byr mest for strømmen, får den. Vi harmoniserer med det prisnivået med EU/Tyskland og det gjenspeiles jo på felles Nordpool og Nasdaq med et prisnivå som er minst 5 til 10 ganger høyere pris enn normalt her i Norge. Det er ikke akseptabelt i det hele tatt, private sitter og fryser på vinteren, selv om de og foretak i Frivillighetsregisteret har fått en refusjonsordning på 90% av det over 70 øre kwt, som selv det er dobbelt av vanlig snittpris siste 10 år. Overfor private næringsdrivende skjer det ingenting og ingen refusjoner og det betyr kroken på døra for mange private foretak og slutt for mange arbeidsplasser.

Vår forsyningssikkerhet og nivå på magasinene blir med det nedprioritert og det er tilnærmet «Jungelens lov som gjelder»

Her må det gås noen nye runder med EU/EØS/ACER for å få de til å forstå av vi kan ikke kjøpe vann til våre magasiner, som de kjøper gass.

Beste forslag hittil er å få regjeringen og storting til å ta noen nye runder med EU/ EØS/  ACER / UK på de avtalene som gjelder og forklare at vi kan ikke kjøpe oss vann til magasinene på samme måte som en kjøper gass, men at forsyningssikkerhet tilsier at Medianverdien er grensen nedad for eksport fra Norge, med bærekraft. Vi kan jo minne om at vi også eksporterer vesentlige mengder med gass og olje til EU, slik at de bør høre på oss.

Pristak med 30 øre kwt inkl. alle avgifter for strømmen og 20 øre for nettdelen inkl. alle avgifter er kravet som støttes av veldig mange.

Her i Norge hvor produsentene har en selvkost på 7 til 15 øre pr, produsert kwt og det meste eies av staten via Statkraft og også nettdelen eies av Statnett. Det forlanges da av svært mange i Norge at denne strømmen leveres til alle med norsk adresse også næringsdrivende og bedrifter til 30 øre kwt. inkl. alle avgifter og at nettdelen skal leveres til 20 øre kwt. inkl, alle avgifter. Legg inn en pristak på Nordpool for alle sonene NO1 til NO5  i landet tilsvarende og sett en egen prissone NO6 for eksport til markedspris og gjerne så høy som mulig. Vi har da hensyntatt Forsyningssikkerhet og det er fri flyt på eksport innenfor et regime som er bærekraftig. Hvis Nordpool sier at det ikke lar seg gjøre så selg strøm til alle og fakturer tilsvarende fra Statnett som har alle adressene og avlesning inne via sine nettselskaper de er eiere av.

Den regjering og parti som ikke oppfatter dette, vil bli borte og folket vil sørge for å stemme på andre som vektlegger norske interesser på en helt annen måte enn det som nå gjøres. Stortinget og Regjeringen eier jo det meste og kan instruere både Statkraft/Statnett/NVE.

Vil det lønne seg med fastpris på strøm på langtidskontrakt?

Det spørres av mange om det vil lønne seg å bestille fastpris av strømselskapene på lengre avtaler fremover og jeg skal ikke mene noe om det. Men Regjeringen har jo antydet at de vil komme opp med et nytt fremforhandlet forslag på langsiktige kontrakter med en lavere pris enn det markedet i dag tilbyr på Spotpris. Slik da ville jeg ventet til Regjeringens forslag komme på bordet og dessuten har de fleste strømselskaper i dag ikke fastpris inne som mulig alternativ lengre.

Etter å ha holdt på med forvaltning i 25 år i et eget strømfond til alle norske sentrum og aktørene der, er dette noe av det bedre som tilbys.

Invitasjon til alle gårdeiere, næringsdrivende og alle ansatte med sine private enheter i alle norske sentrum om å melde seg inn til å bli med i NSF Kraftfond som har proff forvaltning av Statkraft sine dyktige forvaltere og det er Fjordkraft som leverer strøm til deg fra samme pool som de selv kjøper inn til eget videresalg. Fondet har nå fungert i 25 år og har i disse årene levert fordeler til de som har deltatt. Du er kunde i Fjordkraft og alle forhold om fakturaer og betaling gjøre direkte dit, men du ser på fakturaen hva som er trukket fra i gevinster til deg. Gå inn på vedlagte link og legg inn personalia, målernummer og adresser på skjemaet for bedrift og/eller privat. Trykk send og Fjordkraft ordner resten.

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

Lundeteigen sier her noe fornuftig, men får han gjennomslag for det i sin regjering?

Lundeteigen sier her noe svært fornuftig om Forsyningssikkerhet som flere av oss har sagt nå i snart to år. Men det ser ikke ut til at han får gjennomslag i sin egen regjering? 
Forsyningssikkerheten og en midlertidig styring av markedet totalt sett må prioriteres mye høyere i vårt system med fornybar vannkraft.
Forsyningssikkerhet i våre vannmagasin og da særlig i sør Norge tilsier at eksporten stopper som en permanent ordning inntil videre, når det går under Medianverdiene i vannmagasinene og vi må straks ha nye runder med EU på å definere vår vannkraft i forhold til et innenriks nivå på pris og derav eksport og import. Men SP sitter jo i regjering og kunne tatt det opp og gjort noe med det for lenge siden, slik at da må det være dagens regjering som har blitt svært så markedsliberale senere år og forstår ikke at når markedet «kødder med oss på denne måten» , så må vi som land sette inn mottiltak straks for å sikre oss inntil det er kommet likevekt i tilbudet i forhold til etterspørselen. Handlingslammelse kalles det.
Sitat fra Lundeteigen:
Sitat: Denne systemendringen må være robust og gjøres helhetlig. Arbeidet er stort og omfattende og innebærer at den norske regjering må ivareta norske interesser i møte med EU-kommisjonen og den britiske regjeringen.
Som et strakstiltak for å sikre forsyningssikkerhet for strøm til vinteren uten å måtte ty til vanvittig ødeleggende strømpriser, må følgende eksportregulering realiseres:
For å bidra til at vi ikke ytterligere svekker vår forsyningssikkerhet kan vi over en periode ikke sende mer strøm ut av landet via kablene enn vi får i retur. Dette prinsippet skal bestå inntil magasinfyllinga i NO2-området har nådd mediannivå.
Denne eksportreguleringen bør settes i verk straks som et nasjonalt sikkerhetstiltak.
Dagens strømpolitikk innebærer at Norge i lojalitet til et europeisk strømmarked i krise velger høyere strømpriser og kanskje strømrasjonering for å unngå regulering av eksporten. Sitat slutt.
Markedet er normalt den beste faktoren til å sette prisene ut i fra tilbud og etterspørsel, men nå er markedet voldtatt og fungerer ikke. 
Jeg er stor tilhenger av at markedet skal bestemme prisene, fordi de normalt regulerer tilbud og etterspørsel, men når hele markedet er ødelagt og voldtatt av EU/Tyske myndigheter/UK ved å fjerne store deler av produksjonen med kull og kjernekraft minst 15 år for tidlig kun på ideelt grunnlag , uten å erstatte kraften med regulerbar kraft tilsvarende som kan fungere med produksjon også på vinteren, så kræsjer hele ordningen og prisene går i taket. Det kan ikke Norge bare sitte å se på at det er vi som skal ta blemmen for idiotiske grep av EU/Tyskland/UK i kraftmarkedet. Ja jeg ser at krigen i Ukraina og derav manglende levering av blant annet gass til EU landene, forsterker den negative situasjonen. Men bortfallet av kraft i EU var tilstede allerede for to år siden uten at Norge tok noen fornuftige handlinger i forhold til det. Vi leverer jo betydelig kraft også med gass og olje til EU, slik at nye runder med justeringer på avtalene bør være fullt mulig.
Lars Iver.

Regjeringen må nå forstå at det private næringsliv også må få refusjoner på strømmen

Regjeringen må nå våkne å få på plass refusjonsordninger for næringslivet og sette et pristak på 50 øre på Nordpool.
Det er helsvart og de ekstreme prisene på strøm bare fortsetter ser det ut til. Nå er det en viss refundering til private husstander med 80% av strømpris over 70 øre kwt, ekskl, avgifter og nettleie, regnet i forhold til en gjennomsnitt pris for områdene i Norge som gjelder frem til mars 2023, slik at når private ser på fakturaen så trekker netteier et beløp i fra på denne.
Også frivillige organisasjoner har fått en refusjonsordning som hjelper på driften videre. Det hjelper noe, men er ikke optimalt i forhold til å sette et pristak på Nordpool på 30 øre for strømmen og 20 øre for nettleien, inklusive alle avgifter. For alle med Norsk adresse uansett.
Og samtidig sette et krav om at all eksport skal stoppes når nivåene i samlede magasiner går under Medianverdien notert hver uke av NVE. Vi er under det nivået nå. Men det er skreket opp høyt mange ganger over at næringsdrivende tydeligvis ikke skal ha noen refusjon og skal betale hele fakturaen fullt ut. Det betyr at regjeringen ikke ser sammenhengen mellom arbeidsplasser og private inntekter og strikken er nå strekt så langt at hvis dagens prisnivå fortsetter så kan foretak, bedrifter, firmaer, butikker bli lagt ned fortløpende.
Samtidig ser vi at vannmagasinene går mot sitt dårligste nivå på mange år og hvis våren blir kald og uten særlig med nedbør, så kan vi gå inn i sommeren med et prisnivå som er skremmende høyt.
Sjekk Strømfondet til www.norsk-sentrumsfordel.no
Eller klikk deg inn på linken under som er et spesialtilbud på forvaltning av strøm til alle Norske sentrums aktører, Både gårdeiere, foretak, bedrifter, butikker og også alle ansatte som jobber der med sine private boenheter kan melde seg inn ved å legge inn noen få opplysninger og Fjordkraft ordner resten. Fondet blir handlet time for time av Statkraft Energi og henter ut mulige fordeler på pris hele tiden. Vår målsetting er Spotpris eller bedre.
https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/
Norsk Sentrumsfordel as.
Lars Iver.NSF logo transparent

Forstår ikke Konkurransetilsynet at Strømmarkedet er voldtatt og plyndret?

Det er riktig som her sies at markedet ikke/aldri tar feil og reagerer som normalt på tilbud og etterspørsel også for å sette prisene på strøm. Men det må da være mulig å løfte øynene og forstå at strømmarkedet er voldtatt og plyndret, slik at tilbudet i EU/Tyskland er skarpt nedjustert med å ta vekk alle kjernekraftverkene og mange av kullkraftverkene og det bare fortsetter.
Dette er en villet politisk misære innført minst 15 år for tidlig og en skandale av dimensjoner. Det rammer Norge som er del av et felles strøm marked og gir norske forbrukere 5 ganger opp på en normal markeds strømpris. Hele poenget er at det er da ikke bygget opp og sørget for å tilføre nok ny kraft som erstatning for det som er ensidig tatt vekk og tas vekk. Legg på en sterk økning av gassprisene og CO2 som går i taket, som også er politiske manipulasjoner, så har du svaret som Inger Sommerfelt Ervik skulle oppfattet var årsakene. Det hjelper liksom ikke med vindmøller når det er kaldt og ikke vind store deler av vinteren.
Folkevalgte som snakker om det Grønne skiftet med slike idiot handlinger ødelegger alle muligheter for å kunne nærme oss det. Dernest er en ordning med å sette en max pris pr kwt på strøm levert til alle norske forbrukere straks er eneste mulighet for å overstyre markedet tilbake til normalen og må være der inntil det finnes nok av tilbud på levering av kraft. En toprisordning på Nordpool hvor NO1 til NO5 opereres som vanlig, men det settes et tak på pris på 50 øre kwt. inkl. nettleie og alle avgifter og en ny NO6 som defineres i forhold til eksport, hvor markedet også der bestemmer prisene uten tak og gjerne så høyt som mulig. Forsyningssikkerhet må da defineres i forhold til å stoppe eksport når samlede vannmagasiner går under Medianverdiene målt av NVE hver uke.
Lars Iver. www.norsk-sentrumsfordel.no
AFTENPOSTEN.NO
Vi fraråder en makspris på strøm
Å overstyre markedsmekanismene kan gi stor skade.