Hopp til innhold

De som ikke forstår Grønn omstilling fremover, er borte i løpet av få år.

Endringsvillighet styrer utviklingene og er hovedpoenget for Bærekraft.

Det kan gjerne diskuteres både dagens CO2 nivå og klimagasser i forhold til solens betydning for klima og temperatur på jorda sett gjennom de siste 10000 år, med tidligere både istid over stort sett hele Norden og jordbruk på Grønland, samt om tiltakene som settes inn har noen virkning i det hele tatt med de modellene som kan iverksettes med reduksjon av temperatur og klimagasser på kloden. Men det er ikke det som er hovedpoenget, det vil være de store endringene opp i hodene på mange som styrer utviklingen økonomisk og faktisk og alle som er endringsvillige vil vinne på det. Så følger det med disse endringene de klima og miljø fordelene som eventuelt kan oppnås.

Store endringer og omstillinger på gang.

Vesentlige samfunnsmessige Omstillinger, Store endringer, Grønt skifte, Bærekraft, nye epoker med nye trender på Produksjon, næringsliv og derav privat økonomi. Har Norge evnen til omstilling, eller sitter vi fast i en tenkemåte oppe i hodet som har gitt oss og gir oss dagens Velstand og er stort sett fornøyd med det? Det har vært et krav og et ønske om å gjerne øke maksimalt BNP «Brutto Nasjonal Produkt» men kan det tenkes at vi må tenke mer på «Netto Nasjonal Produkt» med større fortjeneste pr. enhet, fordi det er det som kan fordeles som fornuftig velstand i landet. Da må det inn vesentlig mer positivt rom for privat sektor for å skape de nye verdiene og det må være vesentlig plass for å tenke privat fortjeneste og investeringer.

Er det sunne interesser og grønne verdier som nå kommer?

Vi ser vel at de modellene vi har laget oss her i et lite land som Norge gir noen utslag som oppleves å være kompliserte med tanke på å opprettholde levestandard. Noen mener vi til og med skal vesentlig ned i levestandard fremover, fordi forbruket ikke er bærekraftig sies det. Mindre av Bruk og kast, mer Gjenbruk, kvalitet på det som kjøpes, lokal handel, krav om dokumentasjon på etisk produksjon, bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange, i det hele tatt kan den vestlige verden bevege seg raskt i retning «sunne interesser og grønne verdier» Ikke først og fremst fordi de må, eller fordi noen sier det ellers blir jordens undergang, men fordi det blir trendy i den vestlige del av verden å være med på en ny «deal» og ungdommene vil gå i front og kreve endringene og samtidig pensjonere «gamlingene» som ikke har greid å få til gode endringer.

Skal vi holde på med å være Råvare eksportør videre?

Nå sier ikke jeg at gårdagens og dagens status er bare feil, hvis du setter opp noen krav til hvilke muligheter Norge har utnyttet i mange år og har enda flere år på å være råvareprodusent og hente opp svært mye fossil kraft med olje og gass, som etterspørres i verden inntil videre. Men som vil sannsynligvis falle som kraftkilder vesentlig fremover. Fordi vi også har hatt rimelig strøm til selvkost fra «egne fossefall» til å kunne smelte og produsere flere typer av etterspurte metaller og samtidig har en meget god fiskebestand langsmed kysten for oppdrett og eksport av stort sett ubehandlet fisk, har vi hatt noen store fordeler vi har utnyttet til stor fordel for alle.  Spørsmålet er bare om det er slik vi skal holde på med om 20 år, vil det gi god inntekt og overskudd til bedrifter og til landet, eller må vi begynne straks å tenke nytt? Jeg tror vi straks må tenke nytt, fordi en epoke er i ferd med å renne ut.

De bedrifter og foretak som ikke forstår Grønn omstilling fremover, er borte i løpet av få år. Kundene sørger for det.

Spørsmålet er da hvor lenge kan vi holde på slik med produksjons modeller som går ut på dato og vil etter hvert en omstilling i etterspørselen på verdensbasis etter varer og tjenester, som er produsert innen det som defineres som det Grønne skiftet, overta mer og mer av verdensmarkedet?  Norske bedrifter og næringsdrivende har allerede tatt signalene og du ser mer og mer av en rettet omstilling til både bærekraft og videreforedling, hvor erkjennelsen av at det er der inntjening og fortjeneste ligger fremover. De bedrifter og foretak som ikke forstår grønn omstilling fremover, er borte i løpet av få år. Selv mindre SMB bedrifter vil i stor grad foreta såkalte Enøk tiltak og sørge for innkjøp med etiske verdier og med bedre kvalitet som lar seg reparere og gjenbruke.

En samhandling innen Norden kan være en god Deal for å finne svarene videre.

Norge som et lite land med enn liten egen valuta er helt avhengig av å kunne eksportere varer og tjenester for å kunne betale for arbeidsplasser og velstand, men å vri produksjonen til å være vesentlig mer rettet mot videreforedling og å tenke alternative kraftkilder med flere mini Kjernekraftverk i tillegg til en stor renovering og nytt linjenett av dagens fornybare Vannkraft er fremtiden for Norge. Solkraft er et annet viktig og nyttig område, men vindmøller vil gripe for mye inn i naturen, som vi i Norge forlanger uberørt. EU vil om en del år kunne greie seg med vesentlig mindre både olje og gass, fordi de legger om til alternative kraftkilder og da kan vi gjerne diskutere både kabler og strømpriser, men Norge bør ta ansvaret selv og lage ordninger for Norden sammen med våre Nordiske naboer og finne felles løsninger som er rettet mot hva Norden kan greie sammen for å finne svarene fremover. Og som blokk være sterkere utad sammen. EU/EØS/ACER har dessverre vist oss at de kjører et løp for overnasjonalt tilnærmet diktatur på flere områder, som passer dårlig for et stort flertall av norges innbyggere, som vil tenke og handle selv.

Bildet viser enorme mengder med solpaneler på hele det store taket til Kjøpesenteret Down Town i Porsgrunn og henter inn mye ekstra kraft til å drifte senteret med større innsparing av ordinær strøm.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Byvekstmidler er fornuftig men mer massiv Vegutbygging og Motorvei har gått ut på dato.

Byvekstmidler er fornuftig og mer massiv Vegutbygging med Motorveier har gått ut på dato. Du løser ikke lokalbyens utfordringer ved å bygge nye massive veier gjennom byen eller rett ved byen. 

 

Store endringer i samfunnsutvikling, byutvikling og næringsutvikling.

Norge, Norden og Vesten er i en rivende omskiftning og vil om få år fremstå helt annerledes enn de er i dag. Da er det store spørsmålet om vi greier å ta inn over oss de endringene som kommer og villighet til ikke bare å akseptere de, men jobbe aktivt for å oppnå beste måloppnåelse i en ny samfunnsutvikling og ny næringsutvikling som kommer enten vi liker det eller ikke.

Parisavtalen, FNs bærekrafts mål, EUs avtale om klimagassreduksjon er bakteppe for endringene.

La meg forklare hva jeg mener og vi ser jo allerede grepene og tendensene som skjer i og med internasjonale avtaler innen EU, FN og derav også EØS. Bakteppe er Paris Avtalen, EUs avtale om klimagassreduksjon og FNs Bærekrafts mål og med det er Norge forpliktet til å etterleve og være pådriver for lovens bokstav og lovens ånd. Det er nok noen som hevder at dette er skremsler og vedtak fattet på feil grunnlag, men enigheten er så stor og massive, samt at tiltakene er allerede tatt imot og blir iverksatt fortløpende. Da kan det være like greit å forholde seg til virkelighetens verden.

Fossilt brensel og maskiner som bruker slikt vil ikke bli tillatt solgt.

Det er ikke vanskelig å si at fossilt brensel delvis vil opphøre og med det blir maskiner som benytter slikt brensel ikke tillatt solgt. EU har allerede innført en lov som sier at i 2030 skal det ikke selges nye biler som benytter fossilt brensel. Dagens Elbilpark vil også få sterke restriksjoner for bruken, fordi de heller ikke er særlig miljøvennlige i å produsere og bruke.

Industrien folk og næringslivets folk har i stor grad allerede tatt signalene og omstiller seg.

Det er flere andre tiltak som kommer i det nye Grønne skiftet og vi ser allerede at de som ser fremover av Industriforetak og næringsliv som skjønner tegninga og trendene, posisjonerer seg for endret produksjon og endret adferd på mange områder. Det grønne skiftet vil være Vekstpotensialet for samfunnet i meget stor grad fremover. Spør fremoverlente industrifolk, så får du svar at de har allerede gjennomført analyser, endringer og tiltak og forbereder et Epokeskifte og har stor tro på at det gir gevinst. Hvis da Industrien, næringslivet og private kan få noen på Tinget til å forstå at da trenger de flere mini Kjernekraft for å gjennomføre endringene, så var det bra. Det som flere sier som et ankepunkt at tiltakene fremmes politisk med tidsfrister som ikke er reelle og at et samfunn endrer seg ikke på 10 år, men trenger vesentlig mer tid for omstillingen. Når grønne politikere i EU som kun har klima som sak, får lov til å sette målsettingene blir det helt feil på omstillingene. Det ser vi også på flere land innen EUs krav om å fjerne kull og kjernekraft umiddelbart i Elproduksjonen.

Det Grønne skiftet vil tvinge seg gjennom på alle områder og ønskes velkommen.

VI ser det også allerede i en meget positiv samfunnsutvikling for folk flest på Gjenbruk, Redusert forbruk av bruk og kast, Dyrking av egen mat, Sirkulærøkonomi, Redusere klimagassutslipp, vern om Miljøet på kloden med natur flora og fauna for å nevne noe, som vil få en stor renessanse i løpet av få år. EU har vedtatt å kutte klimagassutslipp med 55% innen 2030 sammenlignet med tall fra 1990.  Det gir noen føringer som er massive og dristige. Noen sier umulige.

Et nytt samfunn og endret adferd med nye trender fordrer nye måter å tenke på.

Da blir spørsmålet om hvor lenge skal de som sitter fast i gårsdagen og dagen i dag, få lov til å sette dagsorden videre og på hvilket tidspunkt vil særlig de unge få vridd investeringer og tiltak rettet mot et nytt samfunn og endret adferd.

Trendene som nå kommer for fullt, er mer Kollektiv med buss, tog og båt og mer sykkel og gange i lokalsamfunnene. Tog til både Gods med Containere og personer som Intercity forbindelser, Båt med tiltak for renset drivstoff til transport av gods til hele verden, slik Yara gjør i dag og Buss til transport både lokalt og på lengre avstander. Sykkel og Gange blir den store trenden lokalt i byene, spesielt blant ungdommene og etter hvert vil stadig flere ikke engang kjøre opp til Sertifikat, fordi bil det har de ikke bruk for sier de allerede.

Mer Motorveier og asfalt overalt har gått ut på dato i byene og lokalmiljøene.

Så er vi kommet til en av konklusjonene mine, som ikke har vært lett å få hodet mitt til å tenke og akseptere, fordi jeg har i alle år gjentatt til det kjedsommelige at vi må bygge mer Infrastruktur og da gjerne Motorveier og mer asfalt overalt. Jeg har nå siste to år tatt de sterke signalene som er og kommer og endret meg radikalt og sier nå at vi må legge til rette for at folk kan bo i byene og gjerne uten bruk av bil til det meste. Hva skal vi da med ny RV 36 gjennom byområder, når den har gått ut på dato før den er ferdig bygget? Skal vi gjøre noe med infrastrukturen i kommunene er det dagens veier, sykkeltraseer, fortau, busstopp, Intercity med høyhastighets dobbelt spor/bygging av Knutepunkt og generell opprustning og vedlikehold som gjelder. Skal vi gjøre noe med god Byutvikling, trivsel, opplevelse, kultur og et næringsliv som fungerer bra i en felles arena til det meste er det sentrum som må prioriteres med midler og utvikling. Så Byvekstmidler skal avgjort ikke linkes sammen med bygging av store riksveier, men kan fremtre alene som en fornuftig investering for fremtiden.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Valget er ditt eller kanskje ikke det engang. Det kan bli Hip som H-Ap hvem som taper valget.

Valget er ditt eller kanskje ikke det engang. Det kan bli Hip som H-Ap hvem som taper valget.
Kommune og fylkesvalget er forestående og er som alltid spennende hva partiene har lagt inn i sine partiprogram for sin kommune og hvordan de greier å argumentere med fornuft det de går til valg på. Kommune og Fylkesvalg er i stor grad et valg på personer som har tillit og mange slik valg er avgjort på tvers av vanlig politisk tilhørighet og partier får flere representanter valgt inn fordi de har personer som greier å være synlige og troverdige. De fleste har nå sett og forstått at valgflesk blir straks glemt når valget er over og vil nå ha reelle svar og klar tale. Hvis ikke blir de valgt bort.

Continue reading

Prognoser for været fremover for vinteren, sier nå at det ser ut til å kunne bli en mildere vinter.

Neida, det blir ikke akkurat sommeren enda, som her i Kragerø, men i løpet av få dager så snur solen og det går mot lysere tider. Dagens gledelige nyhet er at de proffe Fagfolkene i Norden på prognoser for været fremover for vinteren, sier nå at det ser ut til å kunne bli en mildere vinter enn normalt og at prognosene sier at det også kommer nedbør som normalt.

Når de også sier som prognoser at det vil blåse litt mer enn normalt i Europa, vil det kunne bety at de kan dekke inn mer av sitt behov for strøm selv og ikke trenger så mye vannkraft fra Norge. Kvartalskontraktene noteres i dag nedover og også årskontraktene er fallende. De sier at de antar det vil fortsette nedover.

The Weather is Bearish sies det og både øket levering av vann til våre magasiner og bedret hydrologisk balanse vil kunne bedre situasjonen for lavere priser fremover. Nå vil vel Regjeringen melde at de «tar æren for mildere vær» og mulig bedret vannstand i magasinene, men du som driver næring bør overveie et neitakk til det forslaget Regjeringen og strømleverandørene har lansert som er Fastpriser på strøm for 3-5-7 år , som ser ut til å være alt for høyt prissatt.

Vi forlanger derimot av Regjeringen et pristak i Norge på 50 øre kwt inklusive alt og en stopp på eksport når magasinene i NO 2 går under Medianverdien. Ha en riktig God Jul med forventning om et mer levelig nivå på strømkostnadene i det nye året.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Vi jobber med ny like god strømavtale videre for året 2023.

NSF logo transparent

Fjordkraft som vi har hatt en avtale om levering av strøm med forvaltning nå i over 20 år, sier i et brev at de sier opp avtalen med tre måneders oppsigelse. Det er jo helt greit det og da får vi se om de ønsker å tegne på en ny like god avtale til aktørene i alle Norske sentrum via NSF Kraftfond, eller om vi flytter avtalen fra april 23 over til andre solide strømleverandører som sier de gjerne ønsker å ha en slik avtale. Vi er ikke avhengig av Fjordkraft, selv om de har levert det som har vært avtalen i mange år. Spotpris eller bedre.

Når alle som har hatt denne forvaltningsavtalen i hele Norge har fått levert strøm til spotpris med fratrekk dette året på spotprisen på i snitt over 50 øre kwt, pr. mnd, så er det jo dumt å ikke videreføre en slik avtale med store fordeler. Vi får ta med oss de fordelene som er mulig og jobbe videre med å få våre myndigheter til å forstå at de har greid å «rote bort arvesølvet» med produksjon til 12 øre kwt her i Norge og inngå avtaler med EU/EØS/ACER som er forferdelig dårlige.

Prisen for strøm produsert her i Norge med vannkraft for det norske markedet må fristilles på børsen med et pristak på maks 50 øre kwt, inklusive alt av avgifter og legge inn en egen NO6 som er utveksling utland til den prisen som hele EU markedet byr på den. Forutsetningen er da å stenge for eksport når de regulerbare magasinene i NO2 går under Medianverdien, som en forsyningssikkerhet. Det kan godt tenkes at vi inntil videre skulle levere strøm til EU også til samme prisen på 50 øre kwt, i solidaritet overfor svært vanskelige tider for mange.

Det presenteres jo såkalte fastprisavtaler for 3-5-7 år som regjeringen er så stolte over å ha fått til. Jeg skal ikke komme opp med noen anbefaling om hva slags avtale den enkelte skal gå for, men jeg ser jo at fastprisen er satt høyt fordi de må sikre seg å ikke tape penger i perioder og for min del ville jeg ikke gått for en slik fastprisavtale.

Vi jobber med saken og kommer tilbake så snart det er klart hvem som viderefører en meget god strømavtale til alle aktørene i alle Norske sentrum.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 11.12.22


 

Strøm med forvaltning i NSF Kraftfond kan gi deg et meget godt resultat på fakturaen.

Strøm med forvaltning i NSF Kraftfond kan gi deg et meget godt resultat på fakturaen med fratrekk hver måned for oppnådd pris som kommer til fratrekk på din faktura etter følgende oppsett :
Resultater for 2022 oppnådd med forvaltning.
Måned fratrekk i din spotpris
Hentet fra Fjordkrafts egen liste over forvaltnings fortjeneste hvor av 80 % går rett til kunden og 20% går til Fjordkraft til forvaltningen
Januar          -48,59 øre/kWh
Februar        -45,88 øre/kWh
Mars             -25,33 øre/kWh
April              -20,27 øre/kWh
Mai               -74,23 øre/kWh
Juni              -82,62 øre/kWh
Juli               -35,23 øre/kWh
August         -83,24 øre/kWh
September   -55,29 øre/kWh
Oktober       -10,63 øre/kWh
Klikk her og meld deg inn i eget skjema for bedrift og privat.
Strømprisene er jo helt hinsides all fornuft og ser ut til å bli enda høyere utover vinteren. Det er rett og slett skammelig av våre myndigheter å kjøre dette løpet hvor de nekter å se at strøm med vannkraft, produsert her i Norge koster et sted mellom 12 til 15 øre, og med avgifter på toppen kommer vi godt under 50 øre totalt. I særlig grad gjelder jo det de som driver næring av SMB bedrifter og ikke har fått noen refusjon på strømmen i det hele tatt. Og ikke kom med at det er laget en slags refusjon til næringslivet, fordi den ordningen er det nesten ingen som kommer inn under. Ta tilbake kontroll over vår felles vannkraft i Norge og sett en pris som er fair. Vi skal ikke ta blemmen for at EU ukritisk tar vekk store mengder med regulerbar kraft og på den måten forhøyer prisene dramatisk.
Da får vi sikre oss de beste avtalene som er mulig å få til og jeg kan igjen anbefale en tilknytning til NSF Kraftfond, med god forvaltning av proffe aktører som stort sett hver måned gir deg et fratrekk på fakturaen som monner. Over her ligger fratrekket for de 10 første månedene i år og det er ingen garanti for at det fortsetter slik, men statistikken for mange år nå er meget god til din fordel.
Lars Iver.
NSF logo transparent

Svært dårlig politisk handverk i EU og i Norge.

Til Strømleverandører, eiere av strømproduksjon, netteiere og deres styrer. Statkraft og Statnett.
Ordfører i kommunene, Fylkesordførere, Energiminister og Statsminister, Stortingets representanter.
VIKTIG MELDING.
Vedrørende redusert innbetaling fra private og næringslivet av fakturert strøm inntil videre.
VI NEKTER Å BETALE.
Vi nekter og ser oss ikke i stand til å betale fakturert antatt sum for strøm levert til vår adresse/målernummer, fordi prisen pr. kwt. er/blir satt til et nivå som betegnes som ren utplyndring. Vi har en helt annen historie med landets fortrinn og fordel og forbruksmønsteret på elkraft i Norge som er helt annerledes innen EU/UK. Hvorfor kaste vrak på landets fordeler når det ikke er nødvendig.
SVÆRT DÅRLIG POLITISK HANDVERK I EU OG I NORGE.
Vi nekter å ta konsekvensen av svært dårlig politisk handverk både innen EU og Norge, hvor mange av våre folkevalgte både i nåværende og tidligere Regjeringer/Storting ikke har forstått eller vil forstå konsekvensene av avtalegrunnlaget med EU/EØS/ACER/UK på Fri Flyt og den som byr mest i et felles marked med EU får strømmen. De spiller nå hasard med folk og næringslivets egne tiltrengte midler og selv beriker staten, fylkene og kommunene med tidenes største inntekter på hele kraftmarkedet, hvor de i stor grad har tatt seg til rette uten folkets aksept som er egentlige eiere av krafta og distribusjonen. Det er rett og slett skammelig at våre folkevalgte å glatt overse alle de forslag, innspill, klager og henvendelser som fremkommer i sakens anledning. Den handlingslammelsen som vår regjering viser, er ikke akseptabel og kan raskt få store konsekvenser i form av konkurser, nedleggelser og tap av arbeidsplasser.
STRØMPRISEN MÅ VÆRE LIK GJENNOMSNITT AV 2010-2020
Vi forlanger nå at strømprisene inntil videre til alle med norsk adresse, også næringslivet og bedrifter settes til et normalt nivå som var før 2019 og når fakturaene kommer for siste kvartal 2020 og første kvartal 23 er det svært fristende å si at det kun blir innbetalt som et pristak opp til en sum av 35 øre for strøm pr. kwt. og et beløp tilsvarende 20 øre pr. kwt. for nettleie. Inklusive alle avgifter. Vi påberoper oss da force majeure fordi situasjonen har kommet helt ut av kontroll. Jeg presiserer ikke en oppfordring til å nekte å betale hele strømregningen, men sier at det er fristende å tenke seg det når situasjonen fremover er/blir helt ute av kontroll. Regjeringen er generalforsamling i både Statkraft, Statnett og har styreflertall i svært mange produksjon og nettselskaper, slik at å instruere disse til et nytt regime inntil videre, er nå på plass omgående.
VI SKAL BETALE EN FAIR PRIS DIREKTE IKKE HA REFUSJONER.
Vi skal ikke ha «idiotordninger» med refusjoner fra Staten, men få en fair pris fra produsent/leverandør/netteier som er basert på gjennomsnittet av siste 10 års (2010 til 2020) fakturert pris for strømmen til alle med norsk adresse. Vi forlanger at det umiddelbart settes en grense som Forsyningssikkerhet for nedtapping av flerårsmagasinene, slik at når vannstand i NO2 går under Medianverdien så stoppes eksport, eller det skal være like mengder import som eksport.
DET NORSKE FOLKET EIER KRAFTA OG SKAL HA ET PRISTAK.
Forholdet er spesielt ille i et land som Norge, hvor folket selv eier krafta og som er pr, dato selvforsynt med kraft til alle og kan med det sette prisen ut ifra produksjonskostnad på strøm til ca. 12 øre kwt og definere en selvkost på under 20 pr. kwt. Når de fleste nå vet at mengden strøm vi utveksler/eksporterer via kabler på eksport betyr tilnærmet ingenting for EUs kraftbehov på strøm, er der kun fordi EUs politikere har intervenert i markedet og med dumskap ensidig tatt vekk og fortsatt tar vekk enormt store mengder med Regulerbar kraft minst 15 til 20 år for tidlig, uten å dekke inn manglende kraftbehov, annet enn vindmøller som står stille store deler av vinteren. Det gir som umiddelbar effekt en stygg harmonisering av prisnivået med EU. Krigen i Ukraina og Putins Skammelige spill ved å stoppe avtalt gass til Europa er medvirkende årsaker, med hovedårsaken er at markedet kun ser etter tilbud og etterspørsel og setter prisen deretter.
FRIKOBLING AV DET NORSKE MARKEDET OG OPPRETTER EN EGEN NO6 TIL MARKEDSPRIS ER LØSNINGEN INNTIL VIDERE.
Det sterkt beklagelig at Regjering og Storting ikke nå frikobler fra markedet strømleveranser for et innenlands bruk til nevnte pristak nivå, oppretter eventuelt en egen utveksling NO6 Utland til markedspris og i stedet øker leveransene maksimalt på gass og olje som virkelig monner og betyr en forskjell overfor mottager innen EU/UK. På lengre sikt vil det være oppbygging av ny Kjernekraft i både EU og Norge som vil løse utfordringene med nok kraft. Norge trenger mye mer kraft fremover, både ved å fornye dagens vannkraft og etablere Kjernekraft oppbygd, men også legge nye kabler og linjenett i hele landet. Start i dag.
NSF logo transparent
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.

Strømpriser tilbake til normalen, vannmagasiner som fylles opp og grep tas for forsyningssikkerhet.

 

 

NSF logo transparent

Strømpriser tilbake til tilnærmet normalen, vannmagasinene fylles opp mye, inflasjon som faller sterkt, lånerente som går litt til opp og deretter faller igjen, olje og gassprisene som faller og handelsoverskuddet med utland faller tilbake til normalen. Bare i Juli hadde Norge et Handelsoverskudd netto på over 150 milliarder kroner.

En økonomisk situasjon som endrer seg med normalisering?

Jeg risikerer å «drite meg helt ut» med slike påstander, men den økonomiske situasjonen i landet om få måneder kan være helt annerledes enn den er nå. Det er signaler i markedet som tilsier at økonomien normaliseres etter hvert og en av de viktigste indikatorene på det er 10 årsrenten i USA som faller markert, etter at de har satt opp rentene mye i år.

Det er ikke reelle priser på strøm nå, men fordi produsentene har fått pålegg om/ ikke ønsker kjøpere for å spare på vannet blir prisen 5 kroner pr kwt.

De som tror at dagens strømpriser i Syd Norge er et reelt prisnivå fremover må få input om at en salgspris netto på 4 til 5 kroner kwt på Nordpool, er kunstig høyt satt fordi da sikres det at det er veldig får kjøpere også innen EU systemet. Våre produsenter skal jo spare på vannet fremover og da må det gjøres slik, med det resultat at prisene går mye opp.

Spørsmålet er når kommer høstregnet og hvor mye vil det fylle opp i vannmagasinene? Det må innføres ordninger inntil videre med pristak.

Jeg håper på en nivå i pris på et akseptabelt nivå fremover om noen få måneder og at vann magasinene fylles opp i stor grad med høstregnet som nå kommer. Men det må settes et krav om Medianverdi på magasinene i NO2 som en fast ordning før det skjer eksport og det bør inntil videre settes et pristak til alle med norsk adresse også næring og bedrifter på 50 øre inkl. alt av avgifter, for strømmen innenriks på Nordpool. Det fylles fort opp når det først starter å regne mye og sammenhengende i flere måneder og det er ikke uvanlig at det skjer på høsten/forvinteren.

Lånerente, Inflasjon, olje og gasspriser kan gå mye ned når ting normaliseres.

Lånerente henger sammen med Inflasjonen som er for høy nå i forhold til hva Norges bank styrer etter, men selv de faktorene tror jeg vil avta etter hvert som folk finner ut at de må spare på kronene. Økonomien må kjøles noe ned også av offentlige utgifter og investeringer og planer må legges bort inntil videre. Olje og gassprisene henger mye sammen med krisestemningen innen EU på manko i lagrene før vinteren kommer og krigen i Ukraina er en av faktorene som veier tyngst.

Tør jeg å spå en avslutning av krigen i Ukraina og med det ta vekk depresjonene?

Hvis jeg tør så kan jeg jo spå en slutt på krigen snart, hvor Ukraina får hivd ut invasjonsstyrkene fra Russland og med det forsvinner depresjonene. Mine antagelser her er ikke basert på annet enn gjetninger og ingen må arrestere meg hvis det ikke slår til.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

 

 

 

Pristak på strøm på 50 øre kwt, er kravet fremover til alle med norsk adresse.

 

 

 

 

NSF logo transparent

 

Norsk Sentrumsfordel as.

NSF Kraftfond.

Porsgrunn 18.07.2022

 

Et spesialtilbud på strøm med forvaltning ligger her under. Et pristak på 50 øre er nå kravet fra hele Norge.

Her får du et tilbud om levering av strøm til alle norske sentrumsbyer og alle aktørene der både gårdeiere og næringsdrivende, samt alle de som jobber i sentrum med sine private hus og hytter. Et tilbud om strøm levert med proff Forvaltning av Statkraft Energi har vist seg å være en fordel gjennom mange år, så les mer på sidene vedlagt nederst her om nærmere info om målsettingen: Spotpris eller bedre.

Generelt i Norge er Et pristak på 50 øre for både strømdelen og nettdelen inkl. alle avgifter, helt avgjørende blir innført omgående og det lar seg gjøre når det gås noen nye runder med EU/EØS/ACER og forklarer de Forsyningssikkerhet og vannmagasiner håndtert med bærekraft. Vi kan jo også minne de på at de får enorme mengder med Gass og Olje fra oss.

Kontroll over markedet med å ta noen grep som monner inntil markedet igjen fungerer.

Det som er viktigste målsetting nå som betyr noe for prisene er å få kontroll over markedet, hvor EU/Tyskland/UK har intervenert på tilbudssiden og fjernet enorme mengder med kraft ved å ta vekk kull og kjernekraft produksjon, spesielt siste 3 år. I tillegg har de greid å gjøre avtaler med et svært upålitelig Russland på leveranser av gass, noe som nå Russland bruker for å presse EU og Tyskland i Ukraina krigen. Det betyr at den normale markedsmekanismen med likevekt mellom tilbud og etterspørsel er voldtatt og prisene eksploderer. Det smerter for de som mener at markedet tar aldri feil å komme opp med alternative forslag til styring av markedet, men nå vises det at markedet har gått helt av hengslene og inntil det er kommet likevekt mellom etterspørsel og tilbud må det gjøres noen grep monner. Vi skal her i Norge ikke ta blemmen for dårlige vedtak i Tyskland/EU.

Vi harmoniserer prisbildet med EU/Tyskland med vårt felles marked på strøm og det gir 5 til 10 ganger av normalpris her i Norge. Uhørt.

Her i Norge har vi lenket oss sammen med EU/ACER på avtaler om felles strøm marked og har sendt ut av landet strøm på kabler i det som er definert som Fri flyt av kraft og Den som byr mest for strømmen, får den. Vi harmoniserer med det prisnivået med EU/Tyskland og det gjenspeiles jo på felles Nordpool og Nasdaq med et prisnivå som er minst 5 til 10 ganger høyere pris enn normalt her i Norge. Det er ikke akseptabelt i det hele tatt, private sitter og fryser på vinteren, selv om de og foretak i Frivillighetsregisteret har fått en refusjonsordning på 90% av det over 70 øre kwt, som selv det er dobbelt av vanlig snittpris siste 10 år. Overfor private næringsdrivende skjer det ingenting og ingen refusjoner og det betyr kroken på døra for mange private foretak og slutt for mange arbeidsplasser.

Vår forsyningssikkerhet og nivå på magasinene blir med det nedprioritert og det er tilnærmet «Jungelens lov som gjelder»

Her må det gås noen nye runder med EU/EØS/ACER for å få de til å forstå av vi kan ikke kjøpe vann til våre magasiner, som de kjøper gass.

Beste forslag hittil er å få regjeringen og storting til å ta noen nye runder med EU/ EØS/  ACER / UK på de avtalene som gjelder og forklare at vi kan ikke kjøpe oss vann til magasinene på samme måte som en kjøper gass, men at forsyningssikkerhet tilsier at Medianverdien er grensen nedad for eksport fra Norge, med bærekraft. Vi kan jo minne om at vi også eksporterer vesentlige mengder med gass og olje til EU, slik at de bør høre på oss.

Pristak med 30 øre kwt inkl. alle avgifter for strømmen og 20 øre for nettdelen inkl. alle avgifter er kravet som støttes av veldig mange.

Her i Norge hvor produsentene har en selvkost på 7 til 15 øre pr, produsert kwt og det meste eies av staten via Statkraft og også nettdelen eies av Statnett. Det forlanges da av svært mange i Norge at denne strømmen leveres til alle med norsk adresse også næringsdrivende og bedrifter til 30 øre kwt. inkl. alle avgifter og at nettdelen skal leveres til 20 øre kwt. inkl, alle avgifter. Legg inn en pristak på Nordpool for alle sonene NO1 til NO5  i landet tilsvarende og sett en egen prissone NO6 for eksport til markedspris og gjerne så høy som mulig. Vi har da hensyntatt Forsyningssikkerhet og det er fri flyt på eksport innenfor et regime som er bærekraftig. Hvis Nordpool sier at det ikke lar seg gjøre så selg strøm til alle og fakturer tilsvarende fra Statnett som har alle adressene og avlesning inne via sine nettselskaper de er eiere av.

Den regjering og parti som ikke oppfatter dette, vil bli borte og folket vil sørge for å stemme på andre som vektlegger norske interesser på en helt annen måte enn det som nå gjøres. Stortinget og Regjeringen eier jo det meste og kan instruere både Statkraft/Statnett/NVE.

Vil det lønne seg med fastpris på strøm på langtidskontrakt?

Det spørres av mange om det vil lønne seg å bestille fastpris av strømselskapene på lengre avtaler fremover og jeg skal ikke mene noe om det. Men Regjeringen har jo antydet at de vil komme opp med et nytt fremforhandlet forslag på langsiktige kontrakter med en lavere pris enn det markedet i dag tilbyr på Spotpris. Slik da ville jeg ventet til Regjeringens forslag komme på bordet og dessuten har de fleste strømselskaper i dag ikke fastpris inne som mulig alternativ lengre.

Etter å ha holdt på med forvaltning i 25 år i et eget strømfond til alle norske sentrum og aktørene der, er dette noe av det bedre som tilbys.

Invitasjon til alle gårdeiere, næringsdrivende og alle ansatte med sine private enheter i alle norske sentrum om å melde seg inn til å bli med i NSF Kraftfond som har proff forvaltning av Statkraft sine dyktige forvaltere og det er Fjordkraft som leverer strøm til deg fra samme pool som de selv kjøper inn til eget videresalg. Fondet har nå fungert i 25 år og har i disse årene levert fordeler til de som har deltatt. Du er kunde i Fjordkraft og alle forhold om fakturaer og betaling gjøre direkte dit, men du ser på fakturaen hva som er trukket fra i gevinster til deg. Gå inn på vedlagte link og legg inn personalia, målernummer og adresser på skjemaet for bedrift og/eller privat. Trykk send og Fjordkraft ordner resten.

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

Lundeteigen sier her noe fornuftig, men får han gjennomslag for det i sin regjering?

Lundeteigen sier her noe svært fornuftig om Forsyningssikkerhet som flere av oss har sagt nå i snart to år. Men det ser ikke ut til at han får gjennomslag i sin egen regjering? 
Forsyningssikkerheten og en midlertidig styring av markedet totalt sett må prioriteres mye høyere i vårt system med fornybar vannkraft.
Forsyningssikkerhet i våre vannmagasin og da særlig i sør Norge tilsier at eksporten stopper som en permanent ordning inntil videre, når det går under Medianverdiene i vannmagasinene og vi må straks ha nye runder med EU på å definere vår vannkraft i forhold til et innenriks nivå på pris og derav eksport og import. Men SP sitter jo i regjering og kunne tatt det opp og gjort noe med det for lenge siden, slik at da må det være dagens regjering som har blitt svært så markedsliberale senere år og forstår ikke at når markedet «kødder med oss på denne måten» , så må vi som land sette inn mottiltak straks for å sikre oss inntil det er kommet likevekt i tilbudet i forhold til etterspørselen. Handlingslammelse kalles det.
Sitat fra Lundeteigen:
Sitat: Denne systemendringen må være robust og gjøres helhetlig. Arbeidet er stort og omfattende og innebærer at den norske regjering må ivareta norske interesser i møte med EU-kommisjonen og den britiske regjeringen.
Som et strakstiltak for å sikre forsyningssikkerhet for strøm til vinteren uten å måtte ty til vanvittig ødeleggende strømpriser, må følgende eksportregulering realiseres:
For å bidra til at vi ikke ytterligere svekker vår forsyningssikkerhet kan vi over en periode ikke sende mer strøm ut av landet via kablene enn vi får i retur. Dette prinsippet skal bestå inntil magasinfyllinga i NO2-området har nådd mediannivå.
Denne eksportreguleringen bør settes i verk straks som et nasjonalt sikkerhetstiltak.
Dagens strømpolitikk innebærer at Norge i lojalitet til et europeisk strømmarked i krise velger høyere strømpriser og kanskje strømrasjonering for å unngå regulering av eksporten. Sitat slutt.
Markedet er normalt den beste faktoren til å sette prisene ut i fra tilbud og etterspørsel, men nå er markedet voldtatt og fungerer ikke. 
Jeg er stor tilhenger av at markedet skal bestemme prisene, fordi de normalt regulerer tilbud og etterspørsel, men når hele markedet er ødelagt og voldtatt av EU/Tyske myndigheter/UK ved å fjerne store deler av produksjonen med kull og kjernekraft minst 15 år for tidlig kun på ideelt grunnlag , uten å erstatte kraften med regulerbar kraft tilsvarende som kan fungere med produksjon også på vinteren, så kræsjer hele ordningen og prisene går i taket. Det kan ikke Norge bare sitte å se på at det er vi som skal ta blemmen for idiotiske grep av EU/Tyskland/UK i kraftmarkedet. Ja jeg ser at krigen i Ukraina og derav manglende levering av blant annet gass til EU landene, forsterker den negative situasjonen. Men bortfallet av kraft i EU var tilstede allerede for to år siden uten at Norge tok noen fornuftige handlinger i forhold til det. Vi leverer jo betydelig kraft også med gass og olje til EU, slik at nye runder med justeringer på avtalene bør være fullt mulig.
Lars Iver.